اینجا تنها قسمتی از ایران است

این ویدئو قسمتی از طبیعت استان مازندارن را به نمایش می گذارد این ویدئو حاصل زحمات آقای میلاد حوزه لو است.

منابع میلاد حمزه لو

مطالب مرتبط