تنگ آب با دسته های به شکل بز کوهی و بز کوهی بالدار