موسیقی سنتی ایران

موسیقی سنتی ایران جزو دسته‌های اول موسیقی به شمار می‌آید و شامل نغمه‌هایی است که آهنگ‌ صدایی آن با وزن خاصی تعبیه شده و در قالب ۷ دستگاه و ۱۲ آواز معرفی میشود. این هفت دستگاه عبارت‌اند از:

۱. ماهور
۲. همایون
۳. شور
۴. سه گاه
۵. چهار گاه
۶. راست پنج گاه
۷. نوا

دستگاه‌های شور دارای چهار آواز فرعی به نام‌های افشاری، ابوعطا، آواز دشتی و بیات ترک است. دستگاه‌های همایون یک آواز فرعی به نام اصفهان دارند. نوع دیگر از تقسیم بندی موسیقی ایران بر طبق این موضوع به ۱۲ دسته آواز تقسیم میشود:

۱. شور
۲. دشتی
۳. افشاری
۴. بیات ترک
۵. ابوعطا
۶. ماهور
۷. همایون
۸. اصفهان
۹. نوا
۱۰. سه گاه
۱۱. چهار گاه
۱۲. راست پنج گاه

این موسیقی ۸ ساز دارد که عبارت‌اند از:

۱. تنبک
۲. سنتور
۳. تار
۴. سه تار
۵. کمانچه
۶. عود
۷. قانون
۸. نیمطالب مرتبط