Mio Iran !!!

سال آخر منو همسر سوفیا. قصد سفر به جایی رو دشتیم که همه می گفتن پر از خطر و تروریسته. ایران !!! این اولین جملاتیست…