مرور دسته

لباس محلی

ایرنیان به خاطر زندگی در سرزمینی که از لحاظ جغرافیایی دارای آب و هواها و اقلیم های گوناگونی است. از لباس ها و پوشش های گوناگون و زیبایی استفاده می کنند.

لباس محلی کردی

لباس محلی کردی در میان مردان و زنان کرد شامل تن‌پوش، سرپوش و پای‌افزار میشود و هر یک از اجزای آن بسته به نوع فصل، شرکت در مراسم و.... به شکل های مختلفی دوخته…