مرور دسته

فارس

حافظیه شیراز

آرامگاه حافظ معروف به حافظیه نام مجموعه آرامگاهی شاعر برجسته ایرانی حافظ شیرازی است،که در بلوار گلستان شهر شیراز قرار دارد. یکی از…