قدیمیترین قرآن نوشته روی پوست و وقف پادشاه هند در ایران را در نمایشگاه میراث وقف ببینید.

نمایشگاه میراث وقف در موزه ملی ایران تا 17 آبان برپا است. در این نمایشگاه قدیمی ترین قرآنی که بر روی پوست نوشته شده و دیگر آثار فاخری که وقف شده اند قابل مشاهده…