لباس محلی اراک

همانطور که در پست های قبلی در مورد لباس محلی توضیح دادیم، ویژگی های فرهنگی مردم هر منطقه در انواع آداب و رسوم مانند فرهنگ، طرز…