مرور برچسب

ایران باستان

جشن تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در تیر روز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می‌شود. این جشن در گرامی داشت تیشتر (ستارهٔ باران‌آور در فرهنگ ایرانی) است و بنا به سنت در روز تیر (روز…

جشن باستانی نیلوفر

جشن باستانی نیلوفر از جشن‌های باستان ایران است که در روز خورداد امشاسپند از ماه تیر برگذار میشده است. میتوان دریافت که میان گل نیلوفر، ماه تیر و خورداد امشاسپند پیوندی وجود دارد و ایرانیان به این…