مرور برچسب

ایران باستان

جشن تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در تیر روز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می‌شود. این جشن در گرامی داشت تیشتر…