مرور برچسب

ایران

جشن تیرگان

تیرگان یکی از جشن‌های ایرانی در تیر روز از تیرماه برابر با ۱۳ تیر در گاهشماری ایرانی برگزار می‌شود. این جشن در گرامی داشت تیشتر…